Vyhľadať
Close this search box.
Imisné monitorovanie
Systémy ECM na monitorovanie okolitého ovzdušia bývajú zabudované do klimatizovaných tepelne izolovaných kontajnerov. Monitorovacie stanice môžu byť stacionárne alebo mobilné.

Najčastejšie monitorované plynné nečistoty sú:

Automatický analyzátor ortuti v okolitom ovzduší

Analyzátor ortuti na kontinuálne monitorovanie s bezkonkurenčnou presnosťou, citlivosťou a spoľahlivosťou.

Kľúčové vlastnosti:

  • Nízky detekčný limit < 0.1 ng/m3
  • Interná permeatačná trubica pre automatickú kalibráciu
  • Dvojkanálový zlatý absorbér zabezpečujúci nepretržité vzorkovanie
  • Nízke prevádzkové náklady
Aerosoly sú monitorované v súlade s predpismi TSP, PM10, PM2,5 alebo PM1. Simultánne monitorovanie a odber vzorky z rôznych frakcií. Certifikovaný dvojkanálový monitor častíc spojený s certifikovaným vzorkovačom a 8 kanálovým optickým modulom s kontinuálnym výstupom jednotlivých frakcií.

Vzorkovače umožňujú ukladať vzorky aerosolov, na neskoršiu analýzu znečistenia ťažkými kovmi, prípadne inými znečisťujúcimi látkami.

Aethalometer

Aethalometer TM je ideálny prístroj na meranie obsahu celkového alebo elementárneho uhlíka v polietavom prachu.
Aethalometer je prístroj, ktorý používa priebežné vzorkovanie a technológiu optickej analýzy na meranie koncentrácie uhlíka takmer v reálnom čase.

OC/EC analyzátory

Termické OC/EC analyzátory s laserovou pyrolýzovou korekciou a kompatibilitou so štandardnou metódou NIOSH 5040.

Monitor TSI na ultrajemné častice

Kontinuálne monitorovanie ultra jemných častíc (UFP) a na sledovanie kvality ovzdušia (SMPS). 

Vlastnosti a výhody:

  • Navrhnutý na neustálu prevádzku
  • Technológia podľa CEN/TS 17434
  • Rýchly čas skenovania
  • Prenosný ale aj stacionárny
  • Bez rádioaktívnych materiálov
Kompaktné prístroje na monitorovanie frakcií PM10, PM2,5 a PM1 polietavého prachu. Čítač častíc umožňujúci definovanie 16 veľkostných kanálov, so zobrazením počtu častíc a zároveň ich hmotnostnej koncentrácie.

On-line monitorovanie ťažkých kovov v prašných aerosoloch

Prístroj pracuje na princípe XRF a vykonáva on-line analýzu kovov obsiahnutých v prašných aerosoloch. Je určený na bezobslužnú trvalú prevádzku v monitorovacích staniciach ovzdušia.

Staničky sú vybavené na zvýšenie presnosti a stability merania vnútornou klimatizáciou priestoru snímačov a ohrevu odberu prachových zložiek na správne meranie aj počas hmlistých a daždivých dní. Hodnovernosť merania plynných zložiek je zabezpečená periodickou kalibráciou pomocou referenčných plynov z tlakových fliaš.

Monitorovacie moduly AQMesh sú kompaktné, umožňujú napájanie z batérií alebo solárnych článkov.
Informácie zo snímačov sú mobilnou sieťou prenášané do centrálneho servera, kde sa interpretujú na koncentrácie škodlivín a sprístupňujú zákazníkom pomocou Internetu. Hodnovernosť merania sa overuje porovnávaním s referenčnou monitorovacou stanicou, kedy upravia interpretačné algoritmy v centrálnom serveri.

Pokiaľ je záujem len o meranie polietavého prachu, k dispozícii sú zjednodušené verzie staničiek, ktoré merajú len prach, alebo prach a jednu plynnú zložku.

Zápach

Okrem jednotlivých plynných zložiek sa často stretávame aj so záujmom o meranie zápachov. Ľudský nos je totiž citlivejší na niektoré zapáchajúce látky než väčšina prístrojov.
Na vyhodnocovanie zapáchajúcich látok slúžia olfaktometre a k dispozícii sú tiež analytické prístroje na ich kontinuálne vyhodnocovanie.

Emisie z vozidiel

Výrazným problémom býva znečistenie ovzdušia pochádzajúce z dopravy. Nové analytické prístroje umožňujú diaľkové meranie znečistenia z každého prechádzajúceho vozidla počas normálnej premávky.

Odber vzorky pre laboratórnu analýzu

Zariadenia na odber referenčnej vzorky prachu alebo plynných zložiek, umožňujú presné určenie koncentrácie škodlivín, akými sú ťažké kovy, uhľovodíky a ďalšie znečisťujúce látky v laboratóriách.

Na stiahnutie