Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovanie procesných plynov a kvapalín
 • Monitorovanie O2 v rozličných médiách
 • Monitorovanie CO, CH4, CO2, H2S, H2 a ďalších zložiek bioplynov
 • Sledovanie čistoty He, H2, N2, Ar, CO2 a ďalších priemyselných plynov
 • Čistota medických plynov
 • Sledovanie vlhkosti chlóru, EDC a ďalších priemyselných plynov
 • Aplikácie monitorujúce rozličné komponenty v ropnom a plynárenskom priemysle, ako aj v rafinériách
 • Sledovanie výhrevnosti a Wobbe indexu
 • Monitorovanie pre riadenie Clausovho procesu
 • Sledovanie H2S, merkaptánov, COS a ostatných sírnych zložiek v rozličných priemyselných procesoch
 • Sledovanie obsahu síry v benzíne, dieseli a ďalších palivách
 • Procesná chromatografia a hmotnostná spektrometria
 • Monitorovanie plynov a kvapalín v polovodičovom priemysle
 • Monitorovanie plynov a kvapalín pri výrobe PVC
 • Monitorovanie v chlórovej chémii
 • Monitorovanie v dusíkovej chémii
 • Monitorovanie čistoty technologických plynov
 • Monitorovanie výroby čistých plynov na báze separácie vzduchu
 • Monitorovanie obalových plynov v potravinárskom priemysle
 • Sledov anie H2
 • Prietok pary
 • Prietok stlačeného vzduchu

Riadenie spaľovacích procesov

Sortiment in-situ aj poloextraktívnych analyzátorov s využitím ZrO2 článku s možnosťou súčasného merania O2 a CO. Laserové TDL analyzátory monitorovania O2 a CO v spalinách naprieč celou spaľovacou komorou.

Analyzátory v chemických a petrochemických aplikáciách

NDIR analyzéry pre SO2, H2S, CO, CO2, NH3, HCl, CH4 a iné plyny. Obsah H2S a celkovej síry v plynoch a kvapalinách (vrátane benzínu a nafty). Široký sortiment paramagnetických, ZrO2, elektrochemických a laserových analyzátorov na sledovanie čistoty kyslíka, alebo jeho stopových koncentrácií.

Prístroje na sledovanie O2 pri extrémnych tlakoch, teplotách, korozívnosti, či výbušnom prostredí technologických procesoch.

Priemyselné analyzátory pre farmaceutický priemysel, polovodičový priemysel a výrobcov technických plynov

Viaczložkové FTIR, NIR a Raman analyzátory pre široký rozsah aplikácií.

Analyzátory fyzických parametrov

Farba, zákal, bod hmly, vzplanutie, mrznutie, viskozita, tlak pár, opacita, destilačná krivka.

Selektívna analýza koncentrácie H2 v rôznych médiách.

Monitoring bioplynu a syntetických plynov

Analytické systémy H2, CO, CH4, CO2, H2S.

Monitoring SO2, CO, CO2, O2, NOx pri vysokých teplotách a extrémnej prašnosti.

Prietok sypkých látok

Monitoring Clausovho procesu

Monitorovanie H2S a SO2 v podmienkach Clausovho procesu na odlučovanie H2S z procesných plynov.

Analyzátory pre potravinársky priemysel

O2, CO2 analyzátory pre obalové plyny Analyzátory čistoty CO2 pre výrobcov nápojov.

Procesné plynové chromatografy a hmotnostné spektrometre

Prístroje pre monitorovanie rôznych plynných zlúčenín, na sledovanie technologických procesov. Hmotnostné spektrometre so sekundovou dobou odozvy pre kritické aplikácie.

Analyzátory pre výrobcov technických plynov

Sledovanie čistoty a stopového znečistenia Ar, O2, CO2, N2 a ďalších technologických plynov v celom procese ich prípravy, transportu a plnenia.

Monitorovanie zloženia plynov a kvapalín

Monitorovanie vlhkosti

 • Rosný bod a vlhkosť plynov
 • Obsah vody v kvapalinách
 • Vlhkosť tuhých látok

Analyzátory zemného plynu

Prístroje na báze chromatografie kompaktných senzorov TDL monitoring vlhkosti a síry.

Sledovanie fakľových a odpadových plynov

Prietok, zloženie a výhrevnosť fakľových a odpadových plynov s premenlivou vlhkosťou z rozličných procesov.

Monitorovanie prietoku a tlaku

 • Príložné prietokomery
 • In-situ prietokomery
 • Prietokomery práškov a granulátov
 • Tlakomery odolné vibráciám

Na stiahnutie