Vyhľadať
Close this search box.
Riešenia pre automobilový priemysel

Prenosný monitorovací systém výfukových plynov PEMS

 

 

PEMS bol navrhnutý na meranie výfukových plynov vozidla počas jazdy. Vybavenie presne zodpovedá platným európskym normám. Sledovanými zlúčeninami sú CO, CO2, NO, NO2, uhľovodíky (metánové / nemetánové možnosti pomocou analyzátorov FID) a častice.

Monitorovací systém výfukových plynov
Monitorovací systém výfukových plynov

Monitorovanie čistých priestorov

• Monitorovanie kritických frakcií častíc
• Montáž optických komponentov
• Zostava motora
• Lakovne
• Výroba batérií

Monitorovanie prietoku, kvality a detekcie netesností pre stlačený vzduch a plyny

• Tepelné snímače hmotnostného prietoku, diferenčného tlaku a             vírových snímačov na meranie prietoku a spotreby
• Prenosný detektor netesností s kamerou
• Prenosné a stacionárne merače rosného bodu
• Meranie zvyškového obsahu oleja a počítadlá častíc
• Senzory tlaku
• Softvér na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov zo širokej          škály nameraných hodnôt

Monitorovací systém výfukových plynov
Monitorovací systém výfukových plynov

Kvapaliny

• Mazacie emulzie pre rezné nástroje
• Textúrovanie a leptanie
• Obsah oleja v chladiacich systémoch
• Voda v mazacom oleji 

Monitorovanie kvality vody

• Monitoring pre optimálne riadenie ČOV
• Odpad z lakovní a iných výrobných priestorov
• Vstupná voda zo studní a verejných zdrojov
• Ultra čistá voda
• Vzorkovače na laboratórnu analýzu
• Monitorovanie prietoku a hladiny v potrubiach a otvorených                  kanáloch

Monitorovanie zloženia plynov a kvapalín

Kontinuálne emisné monitorovanie (AMS)

Európska legislatíva vyžaduje nepretržité monitorovanie emisií. Zvyčajne ide o SO2, NOX, CO, CO2, O2, častice a prietok. Monitorovanie možno rozšíriť na HCl, HF, NH3, TOC a zlúčeniny ortuti. Zariadenia musia spĺňať certifikačné podmienky QAL1. Dátové systémy AMS musia byť spoľahlivé, bezpečné a musia spĺňať všetky regulačné požiadavky.


Hygiena pracovného prostredia

• Toxické plyny vo vnútornom vzduchu
• Častice v pracovnej oblasti
• Tréningové nástroje masky na ochranu dýchania
• Monitorovanie filtrov 


Monitorovanie okolitého vzduchu

• Certifikované analyzátory na monitorovanie SO2, NOX, CO, CO2,          H2S, TRS a NH3
• BTEX a VOC analyzátory
• Monitory a vzorkovače prachových aerosólov
• EC / OC analyzátory
• Analyzátory sadzí
• Obsah ťažkých kovov v monitoroch okolitého prachu
• Kompaktné viaczložkové monitorovacie stanice pre SO2, NO, NO2,      CO, CO2, uhľovodíky, prach, hluk a meteorológiu
• Dátové systémy a disperzné modelovanie 


Lakovne

• Monitorovanie hustoty náterového materiálu
• Častice v lakovacích komorách
• Výpary v procesnom prostredí
• Znečistenie odpadovej vody
• TOC vo vzdušnine
• Detektory plameňa v horákoch pre vypaľovací dopravník lakovne 

• Detektor pohybu prášku v potrubiach
• Monitorovanie hmotnostného prietoku
• On-line kategorizácia veľkostí 


Výroba batérií

• Vodík v interiéri
• Čistota vodíka a iných priemyselných plynov
• Voda v dielektrických kvapalinách
• Obsah častíc v atmosfére
• Refraktometre na monitorovanie obsahu kvapalín a chladiacich          zmesí 

Výluhy

Na stiahnutie