Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovanie pitnej vody

Cyanobaktérie

Monitorovanie cyanobaktérií využíva metódu fluorescencie na vybraných vlnových dĺžkach. Interpretačné algoritmy umožňujú bezpečnú identifikáciu cyanobaktérií.

Laboratórne metódy na určenie celkovej mikrobiologickej kontaminácie, alebo špecifických baktérií, akými sú E.Coli a iné, dávajú výsledky po kultivácii, ktorá trvá jeden alebo aj viac dní. On-line analyzátor, ktorý využíva enzymatickú aktivitu, má cyklus merania 15 minút a umožňuje tak včasnú reakciu na kontamináciu vody.

Analyzátor je dodávaný v stacionárnom, laboratórnom a tiež prenosnom vyhotovení – s batériovým napájaním.

Dávkovanie koagulantov a flokulantov

Prístroj Streaming Current Monitor slúži na optimalizáciu dávkovania koagulantov a flokulantov. Používajú sa pri eliminácii zákalu a organického znečistenia pri úprave vody na pitné účely. Metóda využíva princíp sledovania náboja častíc.

Filtrácia a usadzovanie

Pri tejto aplikácii je potrebné monitorovať častice vo filtrovanej vode. Pri problémoch s dávkovaním koagulantov dominujú jemné častice, ktoré sú merané pomocou zákalomerov na základe rozptylu svetla. Na riadenie preplachu filtrov a monitorovanie technológie usadzovania je však potrebné sledovať častice mikrometrických rozmerov , ktoré zákalomery nezachytia. Na toto sa používajú optické čítače častíc, s možnosťou kategorizácie podľa veľkostí. Určenie veľkosti je dôležité na konkretizáciu technologických problémov.

Železo, hliník, mangán + arzén

Kovy môže obsahovať voda v podloží, alebo môžu byť dôsledkom predávkovania koagulantov. Na ich sledovanie sú určené špecializované kolorimetrické, alebo coulometrické analyzátory s vhodnými meracími rozsahmi.

Zloženie pitnej vody v rozvodnej sieti nemusí byť rovnomerné. Ideálne je jeho monitorovanie priamo v potrubí. Pre obmedzenie vyplývajúce z rozmerov, problém s odvodom analyzovanej vzorky, alebo nárokov na napájanie, klasické prístroje nie sú na túto úlohu vhodné. Ideálnym prístrojom na takéto merania je pipe::scan. Pipe::scan je modulárny senzorový systém na monitorovanie kvality pitnej vody v potrubiach pod tlakom. Tento kompaktný prístroj meria až 10 parametrov: TOC, DOC, UV254, zákal, farba, chlór, pH/redox, vodivosť, teplota a tlak.

Ideálnym prostriedkom na sledovanie zloženia vody sú kompaktné spektrometrické sondy, ktoré môžu byť doplnené o prídavné snímače na sledovanie doplňujúcich zložiek, akými sú pH, vodivosť, rozpustný kyslík, chlór, chlórdioxid a ďalšie. V dôsledku nepredvídateľných udalostí sa však do vody môžu dosať ľubovoľné toxické kontaminanty. Pomocou spektrometrických sond je ich možné okamžite identifikovať.

Dezinfekcia vody – vedľajšie produkty

Významným krokom pri úprave vody na pitné účely je jej dezinfekcia. Analytické prístroje na sledovanie chlóru, chlórdioxidu, alebo ozónu sú určené na sledovanie optimalizácie dezinfekcie.
Vplyvom chemických reakcií pri procese dezinfekcie vznikajú vedľajšie produkty, ktoré môžu byť taktiež škodlivé a je ich potrebné sledovať. Medzi ne patria trihalometány, ktoré je vhodné kontinuálne merať pomocou špecializovaného analyzátora.

Presné meranie prietoku vody vpotrubiach pomocou príložných prietokomerov Flexim umožňuje bilančné určenie únikov vody v kritických uzloch a úsekoch. Príložné prietokomery umožňujú rýchlu a neinvazívnu realizáciu meraní.

Na stiahnutie