Vyhľadať
Close this search box.
Riešenia pre energetiku
Riadenie spaľovania

Riadenie spaľovania

Základom energetiky je správne riadenie spaľovania na základe reprezentatívneho monitorovania obsahu O2 a CO v spalinách. Obvyklé sledovanie O2 blízko ekonomizéra je na účinné sledovanie jednotlivých horákov nedostatočné. Reprezentatívnu informáciu poskytuje len súbežné meranie O2 a CO. ECM v tejto oblasti ponúka kvalitné prístroje na riadenie spaľovania.

Riadenie spaľovania

Vyššia úroveň riadenia spaľovacích procesov

Meranie hmotnostných prietokov práškového uhlia a vzdušniny do horákov a sledovanie nedopalkov v popolčeku býva problematické. ECM ponúka moderné riešenia pre tieto náročné merania.

Termografia

ECM ponúka termografické systémy, ktoré umožňujú sledovanie správnej činnosti horákov, IC kamerových systémov na sledovanie tvorby strusky na povrchoch , ako aj akustické termografické priestorové sledovanie rovnomernosti rozloženia teploty v kotli.
Riadenie spaľovania

Monitorovanie DENOX systémov

Čpavkový sklz je potrebné merať za vlastným dávkovaním a to v miestach doznievania chemických reakcií, ktoré sa vyznačujú vysokou teplotou a taktiež vysokou koncentráciou tuhých látok. Spoločným problémom SNCR DENOX systémov je tvorba bisulfátu amónneho (AbS). Tento sa potom vyzráža na chladnejších plochách a spôsobuje upchávanie a koróziu. Kontinuálne monitorovanie AbS umožňuje udržiavať procesné podmienky tak, aby toto vyzrážanie nenastávalo na exponovaných miestach akými je predohrev vzduchu.
Riadenie spaľovania

Riadenie spaľovania

Kontinuálne monitorovanie emisií

Európska legislatíva vyžaduje kontinuálne monitorovanie emisií. Ovykle ide o SO2, NOX, CO, CO2, O2, TZL a prietok. Monitorovanie môže byť rozšírené o HCl, HF, NH3, TOC, a zlúčeniny ortuti. Prístroje musia spĺňať QAL1 certifikačné podmienky. AMS musia byť vybavené zodpovedajúcim bezpečným a spoľahlivým dátovým systémom, ktorý spĺňa legislatívne požiadavky a zabezpečuje potrebný užívateľský komfort.

Riadenie spaľovania

Tepelne vodivostné prietokomery

Tepelne vodivostné prietokomery s certifikáciou QAL1 sú často ideálnym prostriedkom na sledovanie hmotnostného prietoku v dymovodoch a prívode vzduchu, resp. uhlia do horákov. Keďže tieto prístroje nie sú ovplyvnené kvapôčkami vody je možné ich výhodne použiť aj za mokrými odlučovačmi. Sú presné aj pri nízkych rýchlostiach prúdenia, kedy nahrádzajú ultrazvukové prístroje. Podľa prierezu potrubia je možné sondu vybaviť viacerými snímačmi.

Riadenie spaľovania

Monitorovanie odsírenia

Pre odsírenie je požadované monitorovanie hmotnostného prietoku SO2 na vstupe a AMS na výstupe z odlučovača. Keďže mnoho odsírovacích zariadení obsahuje mokré odlučovače, v týchto prípadoch na sledovanie TZL je potrebné použiť prístroje s vyhrievaným bypassom. Kvapôčky vody sú pri týchto prístrojoch odparené a až potom je monitorovaná koncentrácia častíc optickým snímačom.

Kotlové vody

V prípade kotlových vôd a pary je najčastejšie požadované monitorovanie vodivosti, tvrdosti, kremičitanov, fosfátov, sodíka a úniku uhľovodíkov. Taktiež býva požadované monitorovanie častíc, ktoré sú indikátorom korózie. Monitorovací systém pozostáva z chladiča, tlakovej redukcie a vlastného analytického zariadenia.
Riadenie spaľovania

Monitorovanie filtračných systémov

V prípade textilných filtračných sytémov je možné pomocou monitorovacích zariadení identifikovať vadný rukáv pri ktorom dochádza k narušeniu textílie. Defekt je možné zachytiť v počiatočnom stádiu a výmenu uskutočniť v príhodnom čase pri plánovanej technickej odstávke. Týmto sa zabráni havárijným výpadkom a je možné značne predĺžiť dobu použivania filtrov.

Chladiace veže

Teplá voda v chladiacich vežiach je ideálnym prostredím pre rast baktérií Legionela. Náhly rast baktérií je možné identifikovať senzorom, ktorý stimuluje rast baktérií na svojom povrchu a poskytuje výstražný signál pravdepodobnosti kontaminácie. Signál sa využíva na aktiváciu dezinfekcie.
Monitorovacie zariadenie AllScan býva inštalované nad prepravníkom uhlia a meria vlhkosť, popolnatosť, výhrevnosť, obsah síry, prchavých látok, ortuti a ďalších prvkov v prepravovanom uhlí. Prístroj umožňuje optimalizáciu spaľovacieho procesu so zohľadniením aktuálneho zloženia uhlia.

Prietokomery

Spoločnosť Flexim je vedúci výrobca príložných prietokomerov. Tieto sa bežne používajú na meranie prietoku kvapalín, plynov a pary. Ide o elegantné riešenie pre celý rad priemyselných aplikácií. Populárnymi aplikáciami sú meranie prietoku pary, stlačeného vzduchu, zemného plynu a množstva tepla pre ohrevy, aj kryogénne aplikácie príložným systémom, bez zásahu do potrubia.

Monitory plameňa

Skenery plameňa využívajú podľa použitého paliva metódy UV, VIS alebo IČ tak, aby bola bezpečne sledovaná správna činnosť horákov. Ide o povinný bezpečnostný prvok prevádzky energetických zariadení.

Zapaľovače a stabilizačné horáky

Úlohou týchto horákov je naštartovať a udržiavať správny proces horenia. Ich konštrukcia je optimalizovaná pre dané palivo.
Tieto prístroje sú určené na analýzu zloženia spalín za účelom testovania a správneho nastavenia činnosti horákov. Prístroje zabezpečujú spoľahlivú prevádzku v drsných podmienkach v širokom rozsahu okolitých teplôt. Komunikácia so smartfónmi a inými prenosnými zariadeniami zvyšuje komfort ich využívania.

Na stiahnutie