Vyhľadať
Close this search box.
Emisné monitorovacie systémy

Plynové analyzátory

Podľa aplikácie sú dodávané plynové analyzátory na monitorovanie SO2, NOX, CO, CO2, O2, NH3, HCl, HF, TOC, H2O a Hg. V klasických energetických aplikáciách je obvykle z monitorovanej vzorky spalín odlúčená voda, takže analyzovaný plyn je chladný a suchý.
Zvyčajne používaný analyzátor je MGA 12.

 • multikomponentný analyzátor na sledovanie SO2, NOX, CO, CO2 a ďalších komponentov
 • certifikácia QAL1 podľa EN 15267-3
 • kompenzácia vplyvu zmien teploty, tlaku a interferencií
 • minimálne nároky na údržbu

Pri monitorovaní emisií pochádzajúcich zo spaľovania odpadov, biomasy a priemyselných procesov je potrebné monitorovať aj vo vode ľahko rozpustné škodliviny.
V tom prípade celá analytická zostava musí byť vyhrievaná nad teplotu rosného bodu zložiek spalín. Optimálny prístroj na väčšinu takýchto aplikácií je MCA 10.

  • efektívny multikomponentný analytický systém
  • vyhrievaný merací článok pre analýzu na „vlhkom“ princípe
  • certifikáty QAL1 a MCERTS podľa EN 15267-3
  • schválenie na inštalácie v zmysle Medzinárodnej emisnej direktívyIED
  • monitorovanie až jednenástich zložiek + kyslíka
Na meranie TOC sú určené analyzátory FID s ohrievaným článkom tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii.
Na monitorovanie kyslých zložiek spalín, akými sú ABS, SO3 alebo H2SO4 sú určené analyzátory na princípe kondenzácie na periodicky chladenom ukončení sondy. Sondy sú vybavené samočistením a kladú minimálne nároky na údržbu. Ich hlavné využitie je optimalizácia teploty spalín tak, aby pri minimalizácii energetickej náročnosti nedochádzalo ku kondenzácii korozívnych zložiek v kritických miestach technológie.

Monitory TZL

Prístroje na monitorovanie TZL v emisiách využívajú optický princíp pohltenia, alebo rozptylu svetla časticami v spalinách. Ďalšia skupina prístrojov využíva triboelektrický alebo elektrodynamický princíp. Emisné monitory sú vybavené automatickou kontrolou správnej funkčnosti a majú QAL1 certifikáciu v zmsle emisnej legislatívy. Prístroje určené na sledovanie integrity filtrov využívajú triboelektrický princíp. Majú rýchlu odozvu a umožňujú spoľahlivo identifikovať vadný element aj v rozsiahlych filtračných systémoch.

Monitory prietoku

Monitory prietoku sú založené na princípe Pitotovej trubice, ultrazvuku alebo tepelnej vodivosti, a sú určené na sledovanie emitovaného množstva znečisťujúcich látok. Ich počet a vyhotovenie musí byť v súlade s rozmermi a tvarom monitorovaného dymovodu. Prístroje sú vybavené certifikátom QAL1.

Izokinetické vzorkovacie súpravy

Na určenie koncentrácie TZL, ale rovnako aj obsahu kovov, dioxínov a furánov, sú určené izokinetické vzorkovacie súpravy. Prašný depozit, alebo plynné komponenty sú zachytávané takým spôsobom, aby bolo možné vykonať ich následnú laboratórnu analýzu.
Táto kategória prístrojov je určená jednak pre meracie skupiny, jednak pre rýchle orientačné testovanie. Komplexnosť prístrojového vybavenia závisí od toho, na aký účel sú využívané. Ich ponuka siaha od jednoduchých ručných prístrojov, cez kvalitné kufríkové zariadenia, až po certifikované optické analyzátory pre akreditované meracie skupiny.

Zrieďovacie kalibrátory plynu

Prístroj pracujúci na princípe kapilárnej deličky plynov. Použitie najmä pre riedenie kalibračných plynov pre meracie skupiny a metrologické overovanie emisných analyzátorov. Kalibrátory môžu mať 3 vstupy s možnosťou dvoch nezávislých súčasných riedení – meraného plynu a interferujúcich plynov

 • miešanie nulového a kalibračného plynu
 • zrieďovací presný pomer od 1:3000
 • ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
 • databáza chemických vzorcov na kompenzáciu viskozity
 • robustné prevedenie

Dátové systémy

ECM CEMS je softvér na zber, spracovanie a archiváciu údajov z analytických prístrojov, ktorý vykonáva aj požadované podporné funkcie. Súčasťou systému je dataloger, ktorý ovláda analytické prístroje v prístrojovom stojane, predspracováva informácie a zvyšuje bezpečnosť dát vďaka dodatočnej archivácii nameraných údajov.

ECM CEMS – hlavné funkcie

 • Periodický zber dát z dataloggerov alebo priamo z analytických prístrojov
 • Prezentácia okamžitých hodnôt znečisťujúcich látok a pomocných parametrov (SO2, CO, NOX, CO2, HCl, HF, NH3, TOC, prach, prietok, O2, teplota, tlak, vlhkosť a ďalšie).

ECM CEMS – voliteľné funkcie

 • Rozšírenie systému meraní
 • Riešenie pre viacpalivové systémy
 • Pripojenie na iné zariadenia – Modbus TCP / IP, Modbus RTU , AD konvertory , binárne /analógové vstupy a výstupy
 • Export dát do podnikových IS alebo databáz
 • Prenos dát do DCS a iných riadiacich systémov zariadení
 • Pridanie nových lokálnych alebo webových klientov do Intranetu

Monitorovanie

 • Monitorovanie a nastavenie parametrov v centrálnom počítači
 • Prezentácia údajov v tabuľkovej a grafickej podobe
 • Zahrnutý webový server – možnosť vizualizácie monitorovania v rámci podnikového Intranetu
 • Podpora viacjazyčného prostredia
 • Systém prístupových práv a hesiel

Spracovanie

 • Spracovanie minútových priemerov všetkých meraných veličín
 • Spracovanie polhodinových (a/alebo 10 min) priemerov
 • Denné priemerné hodnoty
 • Archivácia merania v štandardných data-systémoch(MS SQL, DBase, Access)
 • Spätné načítanie dát pri obnove stratenej komunikácies dataloggerom – zábezpeka proti strate emisného merania

Vyhodnotenie

 • Výpočet bilancií v kg/deň (mesiac, rok)
 • Evidencia emisných limitov
 • Predpoveď znečistenia (zvyčajne pre aktuálnykrátkodobý priemer)
 • Varovanie pri prekročení limitných hodnôt
 • Štatistika prekročenia emisií, porúch merania, odstávok
 • Protokoly generované v súlade s EÚ legislatívou
 • Zaznamenávanie dôležitých udalostí a alarmov
 • Podpora vyhodnocovania podľa QAL 3
 

DLX3 datalogger

Kompaktný dizajn DLX3 kombinuje balík firmvéru s meniteľným vstupom/výstupom pre optimálny výkon monitorovacích systémov. DLX3 ponúka širokú škálu komunikácie s vyššími systémami a prenosnými zariadeniami systémových operátorov a osobnej obsluhy. Datalogger DLX3 je primárne navrhnutý pre AMS a spĺňa normu EN 14181 a EN 17255.

Servis

  • Možnosť kontroly vzdialeného prístupu
 • Vzdialený prístup umožňuje flexibilnú údržbu hlavných počítačov a záznamníkov údajov

Na stiahnutie