Vyhľadať
Close this search box.
Riešenia ECM pre hydroelektrárne

Sledovanie výšky hladín

Hladinomery na princípe:

 • Ultrazvuku
 • Radaru
 • Kapacity
 • Plaváku
 • Hydrostatického tlaku

Tesnosť potrubí prečerpávacích elektrární

Príslušné prietokomery identifikujú tesnosť potrubí v prečerpávacích hydroelekrárňach.

Meranie prietoku:

 • Najvyššia možná presnosť (do 0,5% / 1 %)
 • Vysoká spoľahlivosť, zálohované senzory
 • Prispôsobenie konkrétnym podmienkam

Identifikácia únikov a sledovanie odolejovacích zariadení.

Únik ropných látok – prístroje na meranie obsahu ropných látok vo vode, ako aj povrchových vrstiev.

Komplexné monitorovacie stanice kvality vody pod hydroelektrárňami

On-line sledovanie ukazovateľov znečistenia:
 • Hladiny
 • Teploty
 • Prietoku
 • Fyzikálnych parametrov (pH, ORP , vodivosti)
 • Zákalu
 • Rozpusteného kyslíka
 • Organického znečistenia (CHSK, BSK, TOC)
 • Ropných látok
 • Fosfátov, sulfátov, dusíkatých zlúčenín
 • Ťažkých kovov

Snímače na sledovanie priesakov a stability priehradových konštrukcií

 • Meranie sklonu
 • Rozmerové meranie
 • Sledovanie tlaku, teploty, silových vektorov
 • Meranie priesakov

Na stiahnutie