Vyhľadať
Close this search box.
Monitorovanie prietoku plynov, kvapalín, pary a práškov

Skupina ECM v spolupráci s partnerskými organizáciami zabezpečuje riešenia, dodávky, inštaláciu, servis a poradenstvo v oblasti merania prietoku plynov, kvapalín, pary a tuhých látok. Pre zabezpečenia spoľahlivých riešení sú našimi partnermi poprední svetoví výrobcovia meracej techniky. Pre pokrytie čo najširšej priemyselnej oblasti sú v našom portfóliu obsiahnuté prístroje s rôznymi meracími princípmi. Ponúkame neinvazívne meranie procesných médií aj merania insitu, podľa vhodnosti pre konkrétnu aplikáciu a potrieb zákazníka.

V technickej praxi je výhodné použitie neinvazívnej techniky, ktorá nevyžaduje odstávku procesu, narušenie integrity procesného potrubia a neohrozuje bezpečnosť práce a samotnej prevádzky. ECM je výhradným dodávateľom ultrazvukovej meracej techniky od Nemeckého výrobcu neinvazívnych prístrojov pre monitoring kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov procesných médií, kvapalín, plynov a pary, FLEXIM GmbH. V portfóliu insitu meraní ponúkame spoľahlivé prístroje od výrobcov Kurz pre meranie prietoku kvapalín a plynov, Esters pre meranie plynov, prístroj McON Air od spoločnosti Promecon pre meranie prietoku znečistených horúcich plynov. Výrobca Dyna Instruments dodáva špičkové prístroje pre meranie sypkých látok. Pre monitorovanie prietoku riek a prúdenia vody v otvorených systémoch zastupujeme spoločnosti Sommer a Hydreka.

Pre mnohé aplikácie sú tiež vhodným riešením tepelno vodivostné prietokomery. Tento typ prístrojov ponúka výrobca Kurz. Tepelne vodivostné prietokomery spoločnosti Kurz je možné s výhodou používať pre mnohé aplikácie, pri ktorých je potrebné presne merať rýchlosť prúdenia plynných médií. Hlavnými výhodami sú priame meranie hmotnostného prietoku, vysoká citlivosť merania aj pri veľmi nízkych rýchlostiach, veľký dynamický rozsah (až 1000:1), nízka tlaková strata a odolnosť voči znečisteniu. Obvyklé tepelne vodivostné prietokomery využívajú metódu konštantnej energie a ich využitie je pri mnohých aplikáciách obmedzené výraznou závislosťou na vlhkosti sledovaného plynu. Prietokomery Kurz pracujú na princípe konštantnej teploty, kedy je snímač udržiavaný na teplote, ktorá značne prevyšuje teplotu sledovaného plynu. Prúdiaci plyn odoberá energiu z povrchu senzora, ktorú elektronika potom kompenzuje zvýšeným príkonom ohrevu. Tento príkon je priamo úmerný rýchlosti prúdenia plynu. Odozva snímača je veľmi rýchla. Ako vidno na obrázku, snímač pozostáva zo sondy na sledovanie teploty procesného plynu a z vyhrievanej sondy, ktorá je udržiavaná na nastavenej teplote. Orientácia dvojice sond v smere prúdenia nie je kritická.

Výhodami prietokomera sú: robustná konštrukcia, takmer lineárna charakteristika, odozva do jednej sekundy, odolnosť voči vibráciam, teplotný rozsah do 600 °C, samočistenie, nezávislosť na obsahu vlhkosti a vysoká odolnosť voči abrazívnym vplyvom. Výrobca poskytuje na prietokomery štandardnú záruku 3 roky.

Prietokomery sú dodávané vo verziách:

  •  Prenosné
  • In–line pre potrubia malého priemeru,
  • Bodové stacionárne
  • Viacbodové pre väčšie priemery s turbulentným prúdením.

K dispozícii je aj verzia pre meranie výbušných plynov a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Prietokomery Esters

Vhodným riešením na monitorovanie objemového prietoku pomaly prúdiacich vlhkých plynov a tiež vodíka, sú prietokomery Esters. Objemové prietokomery od spoločnosti Esters pracujú na princípe “fluidistorového oscilátora”. Ten pozostáva z dvoch komôrok a spojovacej časti, v ktorej sa vytvárajú metastabilné tlakové pomery. V dôsledku nich sa smer prúdenia strieda. Perióda striedania je úmerná rýchlosti prúdenia plynu a je snímaná tepelne vodivostným snímačom. Pre malé priemery (DN15) prúdi plyn cez fluidistor priamo, pre väčšie priemery (až do DN600) je fluidistor prepojený s prietočným modulom požadovaného priemeru. Prietokomer je ideálny pre pomaly prúdiace plyny, ktoré môžu byť aj silne znečistené a s premenlivou vlhkosťou až do stavu nasýtenia. Presnosť je 1,5 % z meranej hodnoty už od 0,25 m/s.

Dynamický rozsah je 1:100. Senzor reaguje veľmi rýchlo, T90 je pod 50 ms. Tlak média môže byť až 40 barov, maximálna teplota je 120 °C (pre verziu ATEX je obmedzená na 85 °C). Opakovateľnosť je 0,1 %, vyhotovenie z ocele V4 zaručuje odolnosť proti korózii. 

Prietokomer nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Ak v extrémnych prípadoch predsa dôjde ku znečisteniu fluidistora, tento stačí otvoriť, prečistiť napr. tlakovou parou a znova uzatvoriť. Kalibrácia sa nevyžaduje, presnosť zaručuje robustné oceľové vyhotovenie. Obzvlášť výhodnými aplikáciami sú bioplyny z anaeróbnych stupňov ČOV a rozličných biofermetorov, ako aj odpadové plyny z chemickej, rafinérskej a hutníckej výroby.

Prietokomery znečistených horúcich plynov McON Air

  Pristroj McON Air od spoločnosti Promecon je určený na sledovanie prietokov plynov, ktoré obsahujú abrazívne častice popolčeka uhoľnatého prachu alebo zlinku s teplotou až do 1000 °C. Obvykle ide o spaľovací vzduch privádzaný do horákov. Princíp merania spočíva v tom, že dvojica triboelektrických snímačov z tvrdeného materiálu je umiestnená do potrubia vo vzdialenosti 350 mm od seba. Náraz častíc v prúdiacej vzdušnine vytvára elektrický signál, a výsledný prietok je kvantifikovaný na základe času, za ktorý častice preletia túto vzdialenosť medzi snímačmi. Tento jav umožňuje presné meranie prietoku aj takéhoto “problematického média“

 Na meranie prietokov v uzatvorených potrubiach dodávame tiež príložné prietokomery Flexim. Ultrazvukové systémy FLUXUS F merajú prietok kvapalín neinvazívne pomocou prevodníkov namontovaných na vonkajšej strane potrubia. Pretože nie je potrebné otvárať potrubie na pripevnenie upínacích ultrazvukových meničov, inštalácia meracieho bodu žiadnym spôsobom neovplyvňuje prevádzku používateľského systému. Merač nepredstavuje žiadne riziko netesností, nespôsobuje pokles tlaku a nepodlieha opotrebovaniu prúdiacim médiom. Metóda ultrazvukového clamp-on merania sa vyznačuje veľmi vysokou dynamikou merania v oboch smeroch prúdenia. Vďaka prepracovaným matematickým algoritmom je možné presne vyhodnocovať objemový aj hmotnostný prietok kvapalín.

Obzvlášť praktickým využitím pre clamp-on meraciu techniku ​​je meranie výkonu kvapalinových tepelných spotrebičov, napr. vykurovacích alebo chladiacich systémov, ako aj meranie energie. Využitie nachádza aj v oblasti energetického manažmentu.

Ultrazvukový prístroj PIOX S a refraktometer PIOX R umožňujú aj kombinované meranie koncentrácie, hustoty a hmotnostného prietoku mnohých médií. PIOX S dokáže nahradiť insitu meranie v širokej škále priemyselných aplikácií.

Meranie prietoku plynov

Spoločnosť Flexim je vedúci výrobca príložných prietokomerov. Tieto sa bežne používajú na meranie prietoku kvapalín, avšak prístroje Flexim umožňujú aj meranie prietoku plynov, vrátane pary.

Meranie prietoku v riekach a kanáloch

Na meranie prietoku je možné použiť monitor umiestnený nad hladinou, ktorý je vybavený radarovým, alebo ultrazvukovým hladinomerom, alebo Dopplerovým radarom na určenie rýchlosti prúdenia vody. Do monitoru je možné zadať profil kanálu, alebo koryta rieky. Monitor potom umožňuje sledovanie objemového pretečeného množstva vody so zohľadnením charakteristík prúdenia v priereze profilu.

Druhou možnosťou je umiestnenie snímača na dne, alebo stenách profilu kanálu. Ultrazvukové snímače pomocou dopplerovho efektu merajú rýchlosť prúdenia vody. Výška hladiny je meraná buď zabudovaným tlakovým hladinomerom, alebo externým snímačom. Po zadaní profilu prístroj vyhodnocuje pretečené množstvo vody.

Elektronické snímače pohybu a hmotnostného prietoku sypkých látok a granulátov je možne elegantne určiť zariadeniami Dyna Instruments. Ide o prístroje, ktore pracujú na kapacitnom alebo mikrovlnovom princípe a sledujú rýchlosť pohybu, hustotu a hmotnosti toku materiálu v potrubí. Pre zvláštne aplikácie je možne použiť aj snímače na baze gama žiarenia, alebo hmotnostnej diskontinuity. Táto technológia nahrádza nespoľahlivé mechanické riešenia a umožňuje implementovať trvalú bezobslužnú prevádzku.

Na stiahnutie