ECM ECO MONITORING spol. s r.o. je ústředním článkem mezinárodní skupiny zaměřené na systémy na kontinuální analýzu plynů, kapalin a částic pro ekologické, technologické a procesní aplikace.

Analyzátory plynů

 • Imisní monitoring
 • Emisní monitoring
 • Procesní monitorovací systémy
 • Plynové chromatografy
 • Kyslíkové analyzátory
 • Analyzátory pracovního prostředí
 • HVAC přístroje
 • Potravinářské plyny
 • Obalové plyny
 • Roentgenová fluorescence
 • Přenosné plynové analyzátory
 • Mobilní monitorovací systémy
Gas analyzers

Analyzátory vlhkosti

 • Spalin
 • Procesných plynů
 • Zemního plynu
 • Klimatizace a vzduchotechnika
 • Proces sušení
Moisture analyzers

Monitory částic

 • Emise
 • Sledování filtrů
 • Procesní plyny
 • Imise
 • Pracovní prostředí
 • Částice v kapalinách
 • Přenosné přístroje
Particle monitors

Vzorkovače částic

 • Gravimetrické soupravy na emise
 • Imisní vzorkovače
 • Pracovní prostředí
 • Impaktory PM10, PM4, PM2,5, PM1
Particle samplers

Čítače a analyzátory částic

 • Čítače mikrometrických částic
 • Oddělovače PM10, PM4, PM2,5, PM1
 • Čítače nanometrických částic
 • Analyzátory velikosti nanometrických částic
 • Přenosné přístroje
Particle counters/sizers

Analyzátory kvality vody

 • Spektrometrické přístroje
 • Kolorimetrické / titrační přístroje
 • Potenciometrické přístroje
 • Analyzátory uhlovodíků ve vodě
 • Analyzátory CHSk / TOC / BSK / toxicity
 • Analyzátory kontamináce pitních vod
 • Analyzátory na dávkování koagulantů
 • Analyzátory pro úpravu pitné vody
 • Analyzátory pro ČOV
 • Analyzátory pro papírenský a celulózový průmysl
Water quality analyzers

Vzorkovače (odběráky) kvality vody

 • Přenosné vzorkovače s možností chlazení
 • Stacionární průtokově-proporcionální vzorkovače
 • Samovyprazdňující vzorkovače
 • Vzorkovače pro nebezpečné prostředí
Water quality samplers

Monitory průtoku

 • Emisní průtokoměry na základě diferenciálního tlaku
 • Ultrazvukové emisní průtokoměry
 • Ultrazvukové průtokoměry plynů
 • Ultrazvukové průtokoměry kapalin
 • Coriolisovské průtokoměry
 • Vortexové průtokoměry
 • Průtokoměry kapalin na bázi diferenciálního tlaku
 • Průtokoměry páry
 • Průtok granulátů a sypkých látek
Flow monitors

Přenosné analyzátory spalin

 • Autorizované a výhradní zastoupení výrobce rbr Messtechnik GmbH.
 • Servisní podpora.
 • Bezplatná prezentace nejprodávanějšího modelu.
 • Vytvoření nabídky na analyzátor dle požadavků zákazníka.
 • Kontakt: +420 725 870 890, Hostivice
 • K nahlédnutí český katalogový list zde.
Přenosné analyzátory plynu

Elektrody

 • Vodivost
 • pH
 • Rozpuštěný kyslík
 • Potenciometrické ión selektivní
 • Amperometrické ión selektivní
Electrodes

Dezinfekční systémy

 • Na bázi chlóru
 • Na bázi ClO2
 • Dezinfekce pitné vody
 • Dezinfekce pro potravinářsky průmysl
 • Dezinfekce pro energetiku a průmysl
Disinfecion systems

Monitory plamene

 • Spalovací procesy na bázi IČ a UV
 • Kamerové systémy pro požární ochranu
Flame monitors

Hořáky

 • Hlavní hořáky
 • Pomocné hořáky
Burners

Zapalovače plamene

 • Elektrostatické
 • Plynové zapalovače
Flame ignitors

Řízení spalovacích procesů

 • Monitory kyslíku
 • Monitory CO
 • Monitory NOX
 • Systémy vizualizace plamene
 • Systémy na spektrometrické sledování plamene
Combustion control

Datové systémy

 • Imise
 • Emise
 • Modelování šíření znečištění
 • Kvalita vody
 • Bezpečnostní systémy
 • Řízení v průmyslu
Data systems

Analyzátory výhřevnosti a Wobbeho indexu

 • Katalytické přístroje
 • Přístroje na bázi chromatografie
Heat value / Wobbe index analyzers

Analyzátory pro rafinérsky a plynárenský průmysl

 • Analyzátory pro blending
 • Analyzátory bodu mrznutí, mlhy, destilace, vzplanutí...
 • Analyzátory pro Clausův proces
 • Analyzátory uhlovodíků ve vodě
 • Systémy na odvodňování nádrží
 • Analyzátory síry
 • Roentgenově-fluorescenční analyzátory
 • Monitory odorizace
Analyzers for oil / gas industry

Vzorkovače procesních plynů a kapalín

 • Vysokotlaké systémy
 • Nízkotlaké systémy
Process gas / liquid samplers

Analyzátory pracovního prostředí

 • Analyzátory kyslíku
 • Elektrochemické detektory
 • Katalytické detektory
 • Detektory PID
 • Chromatografické přístroje
Working area monitors

Plynové chromatografy

 • Imisní analyzátory
 • Analyzátory procesních plynů
 • Analyzátory výhřevnosti
 • Analyzátory složiek zemního plynu
 • Analyzátory čistoty plynů
 • Monitory odorizáce
Gas chromatographs

Refraktoměry

 • Průmyslové on-line refraktoměry
 • Refraktoměry pro papírenský a celulózový průmysl
 • Refraktoměry pro potravinářský průmysl
Refractometers

Monitory kalu

 • Výška kalu
 • Průtok kalu
 • Vzorkovače kalu
Sludge monitors

Fitingy

 • Plastické fitingy
 • Ocelové fitingy
 • Mosazné fitingy
Fittings

Novinky

27. 2. 2019 Monitorovací systém na on-line sledovanie zloženia výfukových plynov vozidiel

prechádzajúcich okolo senzora v reálnej prevádzke. Systém umožňuje aj rýchlu identifikáciu manipulácie komponentov na znižovanie emisií.

27. 2. 2019 Prenosný kompaktný optický imisný analyzátor na monitorovanie znečistenia ovzdušia

v mestských aglomeráciách a v okolí priemyselných podnikov

Realizace: Embex, s.r.o.
Powered by: DynaMight